Web Application : Tracking+

     ช่วยสนับสนุนบริหารการวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูงได้อย่างประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์                   

   ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคล และยานพาหนะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในการประสานงานทุกกระบวนการทำงาน

   ช่วยบริหารข้อมูลการติดตาม และวิเคราะห์ตรวจสอบสถานะของการขนส่ง การควบคุมพฤติกรรม พนักงานขับรถได้แบบ Real-time และประมวลผลออกมาในรูปแบบของรายงาน             

     มีความปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บใน Server ขององค์กร

    สามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเข้าสู่ AEC และผู้ใช้งานระบบสามารถตั้งระบบให้เป็นไปตามความต้องการขององค์กรได้อย่างสะดวก            

 

 

 

 

Features


ติดตามงาน  

      เป็นเมนูสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลติดตามงาน แสดงคิวงานรถทั้งหมดช่วยสนับสนุนการวางแผน  กลยุทธ์  และ 

      ตัดสินใจได้อย่างดี  


เส้นทาง

      ช่วยผู้ขนส่งในการคำนวณเส้นทางและระยะทาง  คำนวณเชื้อเพลิงในการขนส่งแต่ละเที่ยว  โดยวิธีการคำนวณสามารถ 

       พิมพ์และค้นหาได้จากชื่อสถานที่สำคัญทั่วประเทศ ตัวโปรแกรมจะค้นหาและคำนวณพร้อมบอกวิธีการเดินทางให้ทันที


ติดตามรถ

      เป็นฟังก์ชั่นการติดตามสถานะของรถแต่ละคันโดยจะทราบสถานะต่าง ๆ เกี่ยวกับรถ  ได้แก่  การจอดตำแหน่งที่รถจอด

       การสตาร์ทเครื่องยนต์ ความเร็วในการเดินทาง และทิศทางการเดินทาง เป็นต้น


รายงาน

      รายงานประเภทต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ดูพฤติกรรมของรถแต่ละคัน  หรือ  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของพนักงานขับรถ

       รายงานสรุปรวมรายงานพฤติกรรมและรายงานการขนส่ง เช่น รายงานการใช้ความเร็ว และรายงานการใช้น้ำมัน 


ย้อนหลัง

       ฟังก์ชั่นสำหรับตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง การจอด การหยุดรถแต่ละคันโดยสามารถเลือกแสดงข้อมูลในรูปแบบ

        ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถ  แสดงภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริงได้


ซ่อมบำรุง

       เพื่อตรวจสอบการดูแลซ่อมบำรุงรถ เช่น

         1. ระยะเวลาของการต่อพ.ร.บ., ประกันภัย, ภาษีรถยนต์  

    2. ระยะการซ่อมบำรุง  

    3. ระยะเวลาการเปลี่ยนล้อยาง  

    4. การบันทึกระยะเลขไมล์รถ    


สถานที่

        กำหนดสถานที่ลงในระบบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่าง  เช่น  ตำแหน่งสำคัญจุดอันตราย  เส้นทางอันตรายและจุดห้าม

        เข้าต่าง ๆ  เพื่อทำให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   


แผนที่

       Google  Map  API Premier เนื่องจากมีความละเอียดสูงมีการอัพเดทให้ทันสมัย มีรายละเอียดสูงครอบคลุมทั่วโลก

        และยังเลือกดูรูปแบบของแผนที่ได้หลากหลาย 


รูปตัวอย่างหน้าเว็บ

Tracking Plus Management System
TOP