ศูนย์กลางข้อมูล ( Data Center )  


ระบบควบคุมและติดตามการขับขี่

เป็นอุปกรณ์แม่ข่ายของระบบที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายของจำนวนผู้ใช้งานและอุปกรณ์ GPS ในอนาคตโดยในช่วงเริ่มต้นนั้นประกอบด้วยอุปกรณ์แม่ข่ายดังนี้

 • Box GPS Unit เป็นอุปกรณ์  GPS ที่ติดตั้งที่ยานพาหนะทำหน้าที่ในการรับสัญญาณจากดาวเทียม GPS 

          และสัญญาณ Sensorต่างๆ ที่เชื่อมต่อในยานพาหนะ (GPS Data ) ส่งมายัง GPS Server โดยส่งข้อมูล

          เครือข่าย GSM/GPRS และยังสามารถรับคำสั่งการตั้งค่าหรือสั่งงานมายังยานพาหนะได้

 • GPS  Server  เป็น  Server  ที่ใช้ในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล  GPS  เพื่อใช้ในการติดตามสถานะ

          รถหรืองาน แจ้งเตือนเมื่อ เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น เมื่อรถเข้าพื้นที่ห้ามเข้า หรือใช้แบตเตอรี่สำรอง โดย

          สามารถแจ้งเตือนได้ทั้ง แบบ SMS , E-Mail  และยังจัด  เก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง

          และแสดงรายงานต่าง ๆ ผ่านเว็บบราวเซอร์

 • Application  Server  เป็น  Server ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์  GPS และประมวลผลข้อมูลแบบ

          Real-time  เพื่อแจ้งเตือน ผ่านระบบ SMS หรือ E-Mail

 • Database Server เป็น Server ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเส้นทางพิกัดจาก GPS และข้อมูลยานพาหนะเพื่อใช้

          ในการแสดงรายงานต่าง ๆ เก็บข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือน


ภาพแสดงศูนย์ควบคุมและติดตามการขับขี่

 • มาตราฐานการวัดผล KPI 99.9% ตลอดเวลา
 • SERVER ยี่ห้อ IBM ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม
 • การเชื่อมต่อภายในประเทศด้วยความเร็วสูงสุด
 • CAT Telecom เป็นศูนย์ให้บริการติดตั้ง SERVER อย่างครบ วงจร
 • มีระบบสำรองไฟตลอด 24 ชม. (24/7)
 • ข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงาน จะถูกเก็บใน SERVER อย่างปลอดภัย
 • สามารถจัดการระบบข้อมูลได้อย่างง่ายและรวดเร็ว
 • ข้อมูลยากต่อการสูญหาย ถูกทำลาย หรือการโจรกรรมทางข้อมูล
DATA CENTER
TOP