Application Tracking touch

Mobile Application: Tracking touch

     เป็น Mobile Application เพื่อบริหารจัดการยานพาหนะ ใช้สำหรับติดตามสถานะรถ วางแผน

    และจัดการการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานผ่าน  iOS และ Android

 


Features


แผนที่ 

    Google Map API Premier มีความละเอียดสูง มีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา

    เลือกรูปแบบหน้าแผนที่ได้หลากหลาย

 


การโทรฉุกเฉิน

 

   ระบบเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า

   สามารถโทรหาพนักงานขับรถได้ทันที เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

 


สถานที่
   กำหนดสถานที่ลงในระบบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่าง เช่น ตำแหน่งสำคัญจุดอันตราย เส้นทาง

   อันตรายและจุดห้ามเข้าต่าง ๆ  เพื่อทำให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 


ติดตามรถ

    เป็นฟังก์ชั่นการติดตามสถานะของรถแต่ละคันโดยจะทราบสถานะต่าง ๆ เกี่ยวกับรถ ได้แก่ การจอด

    ตำแหน่งที่รถจอด การสตาร์ทเครื่องยนต์ ความเร็วในการเดินทาง และทิศทางการเดินทาง เป็นต้น

 


 

คุณสมบัติ

1. เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เกิดปัญหา ต้องการตรวจสอบกรณีเรงด่วน สามารถเข้า

    ใช้ในอุปกรณ์ที่รองรับได้เลยจึงสะดวก และง่ายต่อการใช้งานการติดตามธุรกิจของผู้ใช้

2. สามารถเข้าใช้ในอุปกรณ์ที่รองรับที่ไหนก็ได้ทั่วโลกที่มี Internet

3. สามารถคำนวณระยะทางที่ใช้และเวลาที่คาดว่าจะไปถึง

4. ใช้แผนที่ Google Map ซึ่งมีความละเอียดสูง นอกจากนี้สามารถแสดงข้อมูลแผนที่ได้ทั่วโลก

    รวมถึงแสดงภาษาได้ 2 ภาษา คือภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่นของแต่ละประเทศ

5. มีระบบ User Password เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบจากบุคคลอื่น

 


อุปกรณ์ที่รองรับ

iOS
– iPhone, iPad และ iPod touch
– ขั้นต่ำ iOS 5.0
– แนะนำ iOS 6.0 ขึ้นไป
Android
– Phone และ Tablet
– ขั้นต่ำ Android 4.0.3
– แนะนำ Android 4.1 ขึ้นไป

 

ดาวน์โหลดแอพได้ตามลิงค์นี้……

  

Application Tracking touch

ฟังก์ชั่นการทำงาน

รายละเอียด

รายละเอียด หน้าติดตาม
- รถ
- พนักงานขับรถ
- แผนที่
- ใบงาน
- กล้อง

รายละเอียด

เบอร์โทรศัพท์ : กดที่เบอร์เพื่อโทรออกได้
น้ำมัน
- สีเทา ไม่มีข้อมูล
- สีแดง เหลือ 0 - 29%
- สีส้ม เหลือ 30 - 59%
- สีเขียว เหลือ 60 - 100%
อุณหภูมิ
- สีเทา ไม่มีข้อมูล
- สีแดง มากกว่า 0 ºC
- สีน้ำเงิน ต่ำกว่า/เท่ากับ 0 ºC

รายละเอียด

รายละเอียด หน้าติดตาม จะแสดงรายละเอียดพนักงานขับรถ-เบอร์โทร และกดที่เบอร์เพื่อโทรออกได้

รายละเอียด

ใช้แผนที่ Google Map ซึ่งมีความละเอียดสูง โดยมีรูปแบบแผนที่ลายเส้น สามารถย่อ ขยาย แพน ซูมเข้า-ออกได้ นอกจากนี้สามารถแสดงข้อมูลแผนที่ได้ทั่วโลก รวมถึงแสดงภาษาได้ 2 ภาษา คือภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่นของแต่ละประเทศ
TOP