ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร


ตำแหน่ง วิศวกรวิจัยและพัฒนาฮาร์ดแวร์ (Hardware Developer) (1 ตำแหน่ง)

รายละเอียดของงาน

 • วิศวกรวิจัยและพัฒนา:ออกแบบ พัฒนา วิจัย และทดสอบ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
 • ออกแบบ Schematic และ PCB ,เขียนโปรแกรมควบคุม ไมโครคอนโทรเลอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์
 • วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่เกิดกับ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • หญิง/ชาย (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • อายุ 22 -30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องวงจรไฟฟ้า และการออกแบบวงจรไฟฟ้าได้
 • มีความรู้ด้านโปรแกรมควบคุม ไมโครคอนโทรเลอร์ ,ไมโครโปรเซสเซอร์,โปรแกรมออกแบบ Schematic และ PCB ได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Embedded System, RTOS
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา วิจัย และทดสอบ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

สวัสดิการ

 • ชุดฟอร์มบริษัทฯ กำหนด(หลังพ้นระยะทดลองงาน)        2     ตัว
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม
 • เบี้ยเลี้ยงการไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
 • เบี้ยเลี้ยงไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เบี้ยขยัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี ไม่ต่ำกว่า 13 วัน

 

ตำแหน่ง : Full Stack Web Developer (2 ตำแหน่ง)
ลักษณะงาน
– สามารถเขียนเว็บด้วย HTML + CSS ได้
– สามารถพัฒนาแอพด้วย JavaScript ได้
– มีความรู้เรื่อง Node.js และ NPM
– มีความรู้เรื่อง Node framework module เช่น Express, Hapi, Koa, Restify เป็นต้น
– มีความรู้เรื่อง JavaScript Modular เช่น CommonJS, AMD, UMD
– มีความรู้เรื่อง ECMAScript 2015 ขึ้นไป
– มีความรู้เรื่อง JSON และ REST API
– มีความรู้เรื่อง MongoDB, Redis, Memcached
– มีความรู้เรื่อง GIT, SVN
– มีความรู้เรื่อง Automated Testing
– มีเครื่องมือคู่กายในการพัฒนาที่ถนัดสักตัว เช่น Visual Studio Code, Sublime Text, Vim, WebStorm

ตำแหน่ง : Mobile App Developer (1 ตำแหน่ง)

ลักษณะงาน
– สามารถพัฒนาแอพ iOS/Android ได้
– สามารถพัฒนาแอพมือถือ ด้วย Xcode, Android Studio หรือ Xamarin ได้
– มีความรู้เรื่อง JSON และ REST API
– มีความรู้เรื่อง GIT, SVN
– มีความรู้เรื่อง Automated Testing
* ถ้าพัฒนาแอพด้วย Xamarin Studio และ Build app ได้ทั้ง Android และ iOS จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ตำแหน่ง : UI/UX Designer (1 ตำแหน่ง)
ลักษณะงาน
– ประสบการณ์ออกแบบ web apps / mobile apps
– ประสบการณ์ในการเปลี่ยนปัญหาที่ซับซ้อนสำหรับ web และ mobile ให้ง่ายในการใช้งานของผู้ใช้
– ทักษะการพัฒนาสถาปัตยกรรมข้อมูล, interaction models, mockups, prototype และ user flow
– ทักษะการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้
– ทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและเขียน
– ทักษะการใช้งาน Adobe Illustrator, Photoshop, และ inDesign
– มีความรู้ HTML, CSS, JavaScript และ Bootstrap หรือ framework ใกล้เคียงอื่นๆ

ตำแหน่ง : PHP Programmer (2 อัตรา)

ลักษณะงาน

 • ออกแบบ และพัฒนา เว็ปแอปปลิเคชั่น ด้วย PHP
 • ออกแบบ และพัฒนา ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ด้วย HTML + Javascript + CSS
 • แก้ไขปัญหาจากการพัฒนา และการใช้งานของระบบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา Web Application ด้วย PHP
 • สามารถใช้งาน Javascript พื้นฐานได้
 • สามารถใช้งาน คำสั่ง SQL พื้นฐานได้
 • มีความรู้หรือเคยใช้งาน Google Maps API จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจ Object-oriented programming (OOP)
 • มีความเข้าใจ Model–view–controller (MVC) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักด้านงานพัฒนาโปรแกรม และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค (1 อัตรา)

ลักษณะงาน

 • ช่วยงานออกแบบ พัฒนา วิจัย และทดสอบ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
 • วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่เกิดกับ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์
 • ประกอบ ทดสอบผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง/ชาย (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุ 22 ปีขึ้นไป  
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี ทางด้านไฟฟ้า อิเลคโทรนิคส์ คอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 0 -1 ปีขึ้นไป   
 • มีความรู้เรื่องวงจรไฟฟ้า และการออกแบบวงจรไฟฟ้า    สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาวงจรไฟฟ้าได้
 • มีความรู้ด้านโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เพื่อทดสอบทดลองได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ และสามารถอ่านเอกสารคู่มือภาษาอังกฤษได้พอเข้าใจ 
 • ความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา  
 • สามารถทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนด และภายใต้แรงกดดันได้

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (1 อัตรา)

ลักษณะงาน

 • จัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายของบริษัท
 • ติดต่อประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์, การโฆษณา รวมทั้งกิจกรรมทางการตลาด
 • เขียนเอกสารเสนอโครงการ เขียนบทความ, เขียนข่าวสารบริษัท รวมทั้งจัดลำดับนำเสนอได้เป็นอย่างดี
 • จัดทำ Online Marketing รับผิดชอบงานด้าน Social Media ต่างๆ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงานทั้งภายใน และภายนอกบริษัท
 • จัดทำ Online Marketing รับผิดชอบงานด้าน Social Media ต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง / ชาย (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 1 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ ไอที หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • มีความกระตือรือร้น, มีใจรักในงานบริการ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความอดทนสูง, มีไหวพริบดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถทำงานภายในเวลาที่กำหนด และแก้ไขปัญหาเพาะหน้าได้ดี
 • มีความสามารถในการถ่ายภาพนิ่ง และวิดีโอ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีควาสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

ตำแหน่ง : Sale/พนักงานขาย (หลายอัตรา!!)

ลักษณะงาน

 • วางแผนการตลาด
 • ติดต่อลูกค้ารายใหม่, ดูแลลูกค้ารายเดิม
 • อบรมและแนะนำการใช้งานสินค้า ให้แก่ลูกค้า
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • ออกพบลูกค้าทั้ง กทม. ปริมณฑล และต่างจังหวัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง / ชาย (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี , มีความอดทนสูง, มีไหวพริบ
 • มีความกระตือรือร้น, มีใจรักในงานบริการ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในระดับดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และแสวงหาความรู้อยู่เสมอ
 • สามารถทำงานภายในเวลาที่กำหนด และแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี (หลายอัตรา!!)

ลักษณะงาน

 • รวบรวมเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
 • จัดทำรายงาน และบันทึกข้อมูลต่างๆ เข้าระบบโปรแกรมสำเร็จรูป
 • วิเคราะห์รายการทางบัญชี ตรวจสอบเอกสารด้านการจ่าย
 • บันทึกรายการบัญชีค่าใช้จ่าย และควบคุมทะเบียนการจ่าย
 • ทำเช็คจ่าย และควบคุมทะเบียนการจ่ายเงินสดย่อย
 • วางบิล จัดทำเอกสารประกอบการจ่ายเช็ค เงินสด 
 • จัดทำงบการเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 25- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้
 • มีความรู้เรื่องภาษีอากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีการค้าระหว่างประเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ละเอียดรอบคอบ 
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในระดับดี
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีความสามารถด้านภาษาอื่นๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน จะพิจารณาเป็นพิเศษ (Cambodian, Burmese, Vietnamese, Bahasa Indonesia, Bahasa melayu, Filipino)

ตำแหน่ง : ช่างติดตั้ง และซ่อมบำรุง  (หลายอัตรา!!)

ลักษณะงาน

 • ติดตั้ง ซ่อมบำรุง กล่องอุปกรณ์ GPS สำหรับติดตามรถยนต์ประจำศูนย์บริการต่างๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 • ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 • กันตัง จ.ตรัง
 • หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • บ้างโป่ง จ.ราชบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้ารถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • สามารถเชื่อมโลหะได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และทำงานได้วันหยุดได้
 • สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน ได้ที่นี่

สวัสดิการ

 • วันหยุดประจำปี ไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี
 • ประกันสังคม
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • เบี้ยขยัน
 • ประกันอุบัติเหตุ

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครผ่านทางอีเมล์  hr@the-xsense.com
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น7
 • บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด
  99/28 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ชั้น 7 ถ.แจ้งวัฒนะ  ตำบลคลองเกลือ
  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  11120
  โทร : 0-2962-0051 ต่อ 116 แฟกซ์ : 0-2962-0050
 
TOP