บทสัมภาษณ์ คุณ กิติ และคุณ สุขสันต์  บริษัท เอ็น ซี แอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) วันที่สัมภาษณ์ 23.7.57  เวลา 14.30 น.  บริษัท  เอ็น ซี แอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  เป็นบริษัทจำกัดมหาชนซึ่งจัดตั้งในประเทศไทยโดยมีสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 ของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนการแปรสภาพบริษัทดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทางบก ให้บริการบริหารและจัดการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร (Freight Forwarder) และให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าระหว่างประเทศ    ประเด็นสัมภาษณ์  เหตุผลที่เลือกติดตั้ง GPS กับ

บทสัมภาษณ์ คุณศิรัสนันท์ ฟักสังข์   บริษัท สุมิตราทัวร์ แอนด์ ทรานเซอร์วิส จำกัด วันที่สัมภาษณ์ 23.7.57  เวลา 10.30 น.  บริษัท สุมิตราทัวร์ แอนด์ ทรานเซอร์วิส จำกัด บริการรถรับ-ส่งพนักงาน และ บริการจัดรถรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติเพื่อการทัศนาจรทั่วประเทศอย่างมีมาตรฐาน ด้วยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ให้บริการท่านด้วยยานยนต์ที่ทันสมัยทรงประสิทธิภาพชนิดต่างๆ  ประเด็นสัมภาษณ์    เหตุผลที่เลือกติดตั้ง GPS กับ บริษัท Xsense Informaiton Service  พนักงานขายสามารถนำเสนอสินค้าได้ดี น่าสนใจ ทำให้มั่นใจในสินค้าและบริการ บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ ในการผลิตและพัฒนาระบบ GPS Tracking ติดตามรถมามากกว่า 10 ปี มีลูกค้ารายใหญ่ที่ใช้บริการมาอย่างยาวนาน อาทิเช่น SCG Logistics, PTT Group คุณประทับใจการให้บริการของบริษัทในเรื่องใดบ้าง การบริการหลังการขายที่ดี การให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง สามารถแก้ไขปัญหา และแจ้งให้ทราบภายใน

TOP