โปรแกรม Tracking + ประโยชน์ –         ช่วยสนับสนุนบริหารการวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ –         ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคล และยานพาหนะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกกระบวนการขนส่ง –         ช่วยบริหารข้อมูลการติดตาม และวิเคราะห์ตรวจสอบสถานะของการขนส่ง การควบคุมพฤติกรรมพนักงานขับรถได้แบบ real-time และประมวลผลออกมาในรูปแบบ           ของรายงานได้ –         สามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับการขยายธุรกิจเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน โปรแกรมรองรับการทำงาน บนระบบบราวเซอร์ :       ตัวอย่าง….. หน้าติดตาม :  เป็นฟังก์ชั่นการติดตามสถานะของรถแต่ละคันโดยจะทราบสถานะต่างๆ เกี่ยวกับรถ ได้แก่การจอด ตำแหน่งที่รถจอด การสตาร์ทเครื่องยนต์ ความเร็วในการเดินทาง และทิศทางการเดินทาง เป็นต้น   ย้อนหลัง :  ฟังก์ชั่นสำหรับตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง การจอด การหยุดรถ แต่ละคันโดยสามารถเลือกแสดงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวได้  

GPS Tracking คืออะไร                     GPS Tracking เป็นอุปกรณ์ซึ่งใช้รับข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อแสดงตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของตัวอุปกรณ์ และจะส่งผ่านข้อมูลต่ำแหน่งที่อยู่ของตัว GPS Tracking ผ่านไปยังเครื่องรับปลายทาง เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันของตัว GPS Tracking ได้               GPS Tracking นั้นสามารถนำไปใช้งานได้ในหลายวัตถุประสงค์ เช่น ถ้านำไปใช้ในรถยนต์ จะเรียกว่า GPS Tracking, Car Tracking หรือ ระบบติดตามรถ ซึ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ ติดตามรถยนต์ที่ดี จะสามารถนำไปติดตั้งได้กับรถทุกชนิด ทั้งรถยนต์ รถบรรทุก รถมอเตอร์ไซด์ หรือรถไถ และตัว GPS Tracking

TOP