GPS Tracking คืออะไร                     GPS Tracking เป็นอุปกรณ์ซึ่งใช้รับข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อแสดงตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของตัวอุปกรณ์ และจะส่งผ่านข้อมูลต่ำแหน่งที่อยู่ของตัว GPS Tracking ผ่านไปยังเครื่องรับปลายทาง เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันของตัว GPS Tracking ได้               GPS Tracking นั้นสามารถนำไปใช้งานได้ในหลายวัตถุประสงค์ เช่น ถ้านำไปใช้ในรถยนต์ จะเรียกว่า GPS Tracking, Car Tracking หรือ ระบบติดตามรถ ซึ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ ติดตามรถยนต์ที่ดี จะสามารถนำไปติดตั้งได้กับรถทุกชนิด ทั้งรถยนต์ รถบรรทุก รถมอเตอร์ไซด์ หรือรถไถ และตัว GPS Tracking

ข่าวประชาสัมพันธ์  งานวันภูมิปัญญานักรบไทย ( Army Reserch Day 2014 ) บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นภูมิปัญญานักรบไทย ( Army Reserch Day 2014 )  5 ปีติดต่อกัน  และร่วมงานจัดแสดงสินค้ากับ สำนักวิจัยและพัฒนาการทางการทหารกองทัพบก  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อกําหนดแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานนอกกองทัพบก ในการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่มีขีดความสามารถทางการวิจัยของภาคพลเรือนและภาคเอกชน  และเพื่อให้เกิดจุดเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพบกกับหน่วยงานในลักษณะของเครือข่ายงานวิจัย ในการนี้ สำนักวิจัยและพัฒนาการทางการทหารกองทัพบกจึงได้จัดแสดงผลงาน  “งานวันภูมิปัญญานักรบไทย ( Army Reserch Day 2014 )”  และผลงานคลินิกเทคโนโลยี, การจำลองสถานการณ์รบทางการทหารกองทัพบก   เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557  ณ  สโมสรทหารบกวิภาวดี  กรุงเทพฯ ที่ผ่านมาเสร็จสิ้นไปด้วยดี และผลการต้อนรับเป็นอย่างดีเช่นกัน บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด  ได้นำนวตกรรมใหม่ ๆ ทางด้านอุตสาหกรรมการขนส่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์-Thailand International  Logistics  Fair  2014 (TILOG) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์การค้าให้แก่ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศและผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ของไทย เพื่อให้สามารถแข่งขันและรองรับการเปิดเสรีทางการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีในปี 2558 ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ผนึกความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2557 หรือ The 11th Thailand International Logistics Fair 2014 : TILOG 2014 ภายใต้แนวคิด ASEAN+6 LOGISTICS CONNECTIVITY ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2557 ณ อาคาร 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อแสดงศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ได้นำเสนอนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการแก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนได้พบปะเจรจาการค้า เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายด้านโลจิสติกส์กับผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียน+6 พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศได้เลือกสรรสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภายในงาน TILOG 2014 ได้รวบรวมสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศมาจัดแสดงอย่างครบครัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์การค้าแก่ผู้ประกอบการ ได้แก่ กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ

บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้ร่วมงานจัดแสดงสินค้า กับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่วางแผน และกำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร การตลาด การลงทุน กระบวนการผลิต  การจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการแสดงนวัตกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์แห่งภูมิภาคอาเซียน  และระดับสากล และการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากลรวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์  โดยภายใต้ชื่องาน  Software Expo Asia 2014 โดยมีคอนเซ็ปต์ “ MAKE  ASIA  SMARTER ”  ตั้งแต่วันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2557  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เวลา 10.00 – 20.00 น. บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด  ได้นำนวตกรรมใหม่ ๆ ทางด้านอุตสาหกรรมการขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาแสดงในงาน อาทิเช่น 1.

บทสัมภาษณ์ คุณ กิติ และคุณ สุขสันต์  บริษัท เอ็น ซี แอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) วันที่สัมภาษณ์ 23.7.57  เวลา 14.30 น.  บริษัท  เอ็น ซี แอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  เป็นบริษัทจำกัดมหาชนซึ่งจัดตั้งในประเทศไทยโดยมีสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 ของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนการแปรสภาพบริษัทดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทางบก ให้บริการบริหารและจัดการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร (Freight Forwarder) และให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าระหว่างประเทศ    ประเด็นสัมภาษณ์  เหตุผลที่เลือกติดตั้ง GPS กับ

EGA e-Government Agency Thailand 2557

Tuesday, 15 July 2014 by

EGA e-Government Agency Thailand "มุ่งมั่นที่จะผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ให้ก้าวไปสู่นวัตกรรมการบริการภาครัฐที่ทันสมัย ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล และคุณภาพของการปฎิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งมอบบริการที่ดีให้กับประชาชน" งานนิทรรศการ e-Gov Day 2014 by EGA: e-Government for All ( ชีวิตยุคใหม่ ขับเคลื่อนไปกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ) วัน เวลา และสถานที่จัดงาน – งานนิทรรศการจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ ลาน MF Paris ศูนย์การค้า Terminal 21 สถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก กรุงเทพฯ – งานสัมมนาและงานแถลงข่าว จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ณ โรงแรม Grand Center Point และบริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด

บทสัมภาษณ์ คุณศิรัสนันท์ ฟักสังข์   บริษัท สุมิตราทัวร์ แอนด์ ทรานเซอร์วิส จำกัด วันที่สัมภาษณ์ 23.7.57  เวลา 10.30 น.  บริษัท สุมิตราทัวร์ แอนด์ ทรานเซอร์วิส จำกัด บริการรถรับ-ส่งพนักงาน และ บริการจัดรถรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติเพื่อการทัศนาจรทั่วประเทศอย่างมีมาตรฐาน ด้วยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ให้บริการท่านด้วยยานยนต์ที่ทันสมัยทรงประสิทธิภาพชนิดต่างๆ  ประเด็นสัมภาษณ์    เหตุผลที่เลือกติดตั้ง GPS กับ บริษัท Xsense Informaiton Service  พนักงานขายสามารถนำเสนอสินค้าได้ดี น่าสนใจ ทำให้มั่นใจในสินค้าและบริการ บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ ในการผลิตและพัฒนาระบบ GPS Tracking ติดตามรถมามากกว่า 10 ปี มีลูกค้ารายใหญ่ที่ใช้บริการมาอย่างยาวนาน อาทิเช่น SCG Logistics, PTT Group คุณประทับใจการให้บริการของบริษัทในเรื่องใดบ้าง การบริการหลังการขายที่ดี การให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง สามารถแก้ไขปัญหา และแจ้งให้ทราบภายใน

TOP